Skip to content

Voorwaarden

Artikel 1 - De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door uw aanvaarding van ons aanbod, via ondertekening van de offerte. Na ondertekening van de offerte, kunnen de lessen met de cursist(en) ingepland worden en ontvangt u de factuur voor uw geboekte training. Als u als particulier een training bij ons boekt, heeft u 14 dagen bedenktijd vanaf uw aanmelding.

Artikel 2 - Annulering

Een sessie laten verzetten kan kosteloos tot 48 uur voor aanvang van de sessie. In geval van ziekte kan een cursist eenmalig kosteloos een individuele sessie laten opschuiven naar een latere datum mits dit de voorgaande dag vóór 17.00 uur is doorgegeven aan de trainer. In alle andere gevallen wordt het gehele lesbedrag in rekening gebracht. In verband met reeds geboekte trainingen op toekomstige data is het niet mogelijk herhaaldelijk sessies naar toekomstige data te laten verschuiven. Mocht het wenselijk zijn (een deel van) de training op te schorten, dan zal de trainer met de cursist(en) en u als opdrachtgever meedenken en zo mogelijk (een deel van) de training herplannen op beschikbare toekomstige data. Reeds geboekte trainingen bij IncompanyLanguages op toekomstige data zullen hiervoor echter niet verzet worden.

Artikel 3 - Betaling

Betaling vindt plaats door bijschrijving van het factuurbedrag op de rekening van IncompanyLanguages vóór de uiterste vervaldatum zoals aangegeven op de factuur.
Betaling van de educatieve dienst vindt plaats vóór het moment dat de taaltraining van start gaat. Mocht de training echter reeds van start zijn gegaan, dan gaat IncompanyLanguages ervan uit dat u per omgaande het factuurbedrag overschrijft. Mocht betaling uitblijven, dan stopt IncompanyLanguages met het verlenen van haar educatieve dienst. De training zal worden hervat zodra het factuurbedrag voor de geboekte training is bijgeschreven op de rekening van IncompanyLanguages.
Ingeval u van ons restitutie ontvangt, ontvangt u een creditfactuur per e-mail. De terugbetaling vindt plaats binnen drie dagen na de datum vermeld op uw creditfactuur.

Artikel 4 - Vragen en klachten

Als u een vraag heeft, is het de intentie van IncompanyLanguages om u zo spoedig mogelijk naar volle tevredenheid te beantwoorden. Als u een klacht heeft, is het de intentie van IncompanyLanguages om dit met spoed te behandelen en gezamenlijk een oplossing te vinden. Voor de behandeling van vragen of klachten van administratieve aard of over de inhoud van de training is IncompanyLanguages telefonisch en per e-mail bereikbaar. Mocht er in een uiterst geval sprake zijn van een geschil, dan streeft IncompanyLanguages er te allen tijde naar samen met u tot de meest passende oplossing te komen. Mocht u desondanks in beroep willen gaan tegen onze geboden oplossing, dan is IncompanyLanguages aangesloten bij arbeidsrechtkantoor AN-i. U kunt bij AN-i terecht voor juridische bijstand en advies. U kunt zich tot hen richten, zij helpen dan verder en kunnen bindend uitspraak doen.

Artikel 5 - Gedragscode

IncompanyLanguages verwacht dat cursisten met een positieve houding deelnemen aan de training. Als er echter sprake is van wangedrag, dan is IncompanyLanguages gerechtigd de taaltraining voortijdig stop te zetten zonder restitutie van het door de opdrachtgever betaalde factuurbedrag.

Artikel 6 - Garantie

Bij het afgeven van de garantie om in dertig uur taaltraining in combinatie met dertig uur zelfstudie een taalniveau omhoog te gaan, gaat IncompanyLanguages ervan uit dat de deelnemer(s) in goede mentale gezondheid verkeren. Bij hulp die wij bieden aan mensen met dyslexie kunnen wij deze garantie niet geven, echter zal met training en oefening verbetering merkbaar zijn.

Artikel 7 - Eigendomsrecht

IncompanyLanguages maakt tijdens haar lessen gebruik van diverse materialen. Op taalboeken die tijdens de lessen worden gebruikt, rusten de auteursrechten van de betreffende auteur. De inhoud van de boeken is bestemd voor uzelf en mag niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. Door IncompanyLanguages zelf vervaardigd lesmateriaal, herkenbaar aan haar naam en het IncompanyLanguages logo, blijft haar eigendom; alle auteurs- en andere rechten rusten bij IncompanyLanguages. Dit lesmateriaal dient ten eigen behoeve gebruikt te worden. Beschikkingstelling aan derden is niet toegestaan. Ingeval uw eigen documenten onderdeel vormen van uw les(sen), tekenen onze trainers voor geheimhouding ter volledige bescherming van u en uw eigendommen.

Artikel 8 - Vertrouwelijkheid

Door u verstrekte informatie wordt te allen tijde door IncompanyLanguages vertrouwelijk behandeld. IncompanyLanguages conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. Daarnaast tekenen onze trainers bij u voor geheimhouding ingeval de tekst die u aanlevert ter vertaling en/of ter behandeling tijdens (een) les(sen) vertrouwelijke informatie bevat. Indien gewenst leveren wij voor dit doel onze geheimhoudingscontracten aan, of maken wij gebruik van die van u.

Your Trust is Our Priority